Stamp search for "nikolaus otto"

Stamp: Nikolaus Otto - Erfinder des Ottomotors
Nikolaus Otto - Erfinder des Ottomotors
Stamp: Verbrennungsmotor von Nikolaus Otto (und Langen)
Verbrennungsmotor von Nikolaus Otto (und Langen)